خدمات مهاجرتی


 1. برنامه سرمایه گذاری و تجاری (Business)
      الف ـ سرمایه گذاری و کارآفرینی دولت فدرال
      ب - سرمایه گذاری و کارآفرینی استان کبک
      ج ـ سرمایه گذاری و کارآفرینی در دیگر استانهای کانادا (PNP)

 2. برنامه تخصصی - حرفه ای
      الف ـ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال
      ب ـ تخصصی و حرفه ای استان کبک
      ج ـ تخصصی و حرفه ای در دیگر استانهای کانادا (PNP)

 3. برنامه کارگران فنی ماهر: (Federal Trade Persons Class)

 4. مهاجرت از طریق خویشاوندی و ازدواج و سوپر ویزا

 5. مهاجرت پرستار خانوادگی (Live – In Caregiver)

 6. ویزای تحصیلی (دانشجویی)

 7. اجازه کار

 8. ویزای توریستی

 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری