پرسشنامه : درخواست مهاجرت تخصصی ـ حرفه ای

بخش اول : اطلاعات پیرامون متقاضی اصلی
 
نام :     نام خانوادگي:
کد ملي :
شماره گذرنامه :    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضای گذرنامه :
 
آدرس :
کد پستی :             
شماره تلفن منزل :   شماره تلفن محل کار :
شماره تلفن همراه :   پست الکتریکی :
 
جنسیت :  مذکر     مونث
وضعیت خانوادگی :  مجرد     متاهل     نامزد     طلاق گرفته     بیوه
 
تاریخ تولد :
روز:  ماه:  سال: 
مکان تولد: :
شهر:  استان:  کشور: 
 
رنگ چشم :     قد (سانتیمتر) :
 
شهروند :  الف ب
اقامت دائمی :  الف ب
اقامت موقت (دانشجویی و کاری)    
 
میزان تسلط به زبان :
الف - انگلیسی
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
 
ب ـ فرانسه
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
ج - زبان های دیگر    
 
دیدار قبلی از کانادا :  آری خیر  
از تاریخ : تا تاریخ :
قصد دیدار : کار   تحصیل   دیدار خویشاوندان و دوستان   دیدار تجاری   سفر توریستی
 
میزان تحصیلات :
 ابتدایی دیپلم دبیرستان دیپلم حرفه ای لیسانس حرفه ای   دوره یک ساله کالج
دوره دو ساله کالج دوره سه ساله کالج لیسانس دارای دو لیسانس
فوق لیسانس دکترا
رشته تحصیلی :    
آیا مدرک تحصیلی یا آموزش حرفه ای دیگری داشته اید؟ آری خیر
در صورت پاسخ مثبت  لطفا تاریخ دقیق، مدرک تحصیلی دریافتی و مدت تحصیل را مشخص کنید :
 
شغل کنونی:   مدت سابقه کار در این شغل:
شغل های سابق و مدت سابقه کار در آنها
الف ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ب ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ج ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
 
آیا خویشاوندی در کانادا دارید؟آریخیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا نوع خویشاوندی را مشخص فرمایید
 
آیا در کانادا تحصیل کرده اید؟آریخیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا نوع خویشاوندی را مشخص فرمایید
 
آیا پیشنهاد کار تایید شده توسط HRDC از سوی کارفرمای کانادایی دارد؟   آری   خیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا جزییات آن را شرح دهید
 
قسمت دوم: اطلاعات مربوط به همسر و سایر اعضای خانواده:
 
نام همسر:     نام خانوادگي همسر:
کد ملي :
شماره گذرنامه همسر :    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضای گذرنامه :
 
تاریخ تولد همسر :
روز:  ماه:  سال: 
محل تولد همسر: :
شهر:  استان:  کشور: 
 
رنگ چشم :     قد (سانتیمتر) :
 
شهروند :  الف ب
اقامت دائمی :  الف ب
اقامت موقت (دانشجویی و کاری)    
 
میزان تسلط همسر به زبان :
الف - انگلیسی
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
 
ب ـ فرانسه
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
ج - زبان های دیگر    
 
دیدار قبلی از کانادا :  آری خیر  
از تاریخ : تا تاریخ :
قصد دیدار : کار   تحصیل   دیدار خویشاوندان و دوستان   دیدار تجاری   سفر توریستی
 
میزان تحصیلات :
 ابتدایی دیپلم دبیرستان دیپلم حرفه ای لیسانس حرفه ای   دوره یک ساله کالج
دوره دو ساله کالج دوره سه ساله کالج لیسانس دارای دو لیسانس
فوق لیسانس دکترا
رشته تحصیلی همسر :    
آیا همسرتان مدرک تحصیلی و یا آموزش حرفه ای دیگر داشته است؟ آری خیر
در صورت پاسخ مثبت  لطفا تاریخ دقیق، مدرک تحصیلی دریافتی و مدت تحصیل را مشخص کنید :
 
شغل کنونی همسر:   مدت سابقه کار در این شغل:
شغل های سابق همسر و مدت سابقه کار در آنها
الف ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ب ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ج ـ شغل، پست شغلی، مکان:
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
 
آیا همسرتان خویشاوندی در کانادا دارد؟آریخیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا نوع خویشاوندی را مشخص فرمایید
 
آیا همسرتان دارای سابقه کار در کانادا می باشد؟آریخیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا رشته و مدرک تحصیلی را مشخص فرمایید:
 
آیا همسرتان در کانادا تحصیل کرده اند؟آریخیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا رشته و مدرک تحصیلی را مشخص فرمایید:
 
آیا همسرتان پیشنهاد کار تایید شده توسط HRDC از سوی کارفرمای کانادایی دارد؟     آری    خیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا جزییات آن را شرح دهید:
 
تعداد فرزندان :
الف - نام : سن : جنسیت :
میزان تحصیلات : رنگ چشم : قد :
شماره گذرنامه: محل صدور گذرنامه : تاریخ انقضا :
 
ب - نام : سن : جنسیت :
میزان تحصیلات : رنگ چشم : قد :
شماره گذرنامه: محل صدور گذرنامه : تاریخ انقضا :
 
ج - نام : سن : جنسیت :
میزان تحصیلات : رنگ چشم : قد :
شماره گذرنامه: محل صدور گذرنامه : تاریخ انقضا :
 
د - نام : سن : جنسیت :
میزان تحصیلات : رنگ چشم : قد :
شماره گذرنامه: محل صدور گذرنامه : تاریخ انقضا :
 
آیا شما یا فردی از اعضای خانوادتان دارای بیماری وخیم یا ناتوانی فکری و جسمی هستید؟
آری خیر  
در صورت پاسخ مثبت لطفا نام فرد و نوع بیماری را مشخص کنید:
 
 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری