برنامه مهاجرپذیری استان کبک

استان کبک دارای برنامه های مهاجرتی خود ویژه و در بردارنده شیوه های سرمایه گذاری، کارآفرینی، خوداشتغالی و کارگران ماهر می باشد. این شیوه ها عمدتا مشابه شیوه های دولت فدرال می باشند، با چند تفاوت ناچیز. در این برنامه ها، ارتباط متقاضی با استان کبک و زبان فرانسه ارزشمند بوده ومدت زمان رسیدگی به پرونده متقاضی کوتاه تر است . متقاضی باید قصد اقامت د ر استان کبک کانادا را داشته باشد. 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری