برنامه مهاجرپذیری استان انتاریو

برنامه مهاجرپذیری استان انتاریو شروع شده و عمدتا کارفرما- محور میباشد. برای پذیرش متقاضی ، باید یک کارفرمای مورد تایید به اوپیشنهاد کار داده، تقاضای اقامت را پر کرده و شغل او مورد تایید قرار بگیرد.
برنامه مهاجرپذیری استان اونتاریو دارای دو بخش کارفرمایی و سرمایه گذاری میباشد. در بخش نخست، کارفرما باید تاییدیه شغل پیشنهادی برای متقاضی را اخذ نماید و در بخش دوم، کارفرما باید تاییدیه برای سرمایه گذاری و شراکت فرد مورد نظرش را دریافت نماید. 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری